بخش جديدي به ابزار صفحه نخست محصول رايامدرسه اضافه شد. از اين پس مي توانيد ابزار سخن روز را در صفحه نخست سايت خود داشته باشيد.