خرسنديم به اطلاع برسانيم كه پس از مدتها برنامه نويسي، بخش جديدي به صفحه نخست سايت رايامدرسه اضافه شد. از اين پس در صفحه نخست سايت مجموعه مي توان تعيين كرد كه جديدترين مطالب گروهها هم نمايش داده شوند.