بعد از تغييرات جديد در بخشهاي رايامدرسه، جزوه هاي آموزشي و مستندات  

  • مديريت  سايت
  • جزوه راهنماي بخش معلمان و گروهها
  • جزوه كاربران و دانش آموزان

هم بر اساس تغييرات به روز گرديد