امكاني براي آسانتر كردن كار با سيستم و همچنين ارائه سريعتر و آسانتر نكات سيستم به محصول رايامدرسه اضافه شد. از اين پس در بيشتر صفحات، بخش راهنماي آنلاين تعبيه شده كه اطلاعات و راهنماييهاي لازم را براي آن صفحه نشان ميدهد.