اخبار


ارتقای بخش ارسال پيامک

امکان ارسال پيامک غيبتها، تاخيرها و عدم انجام تکاليف (5 آبان 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن تعداد گزينه های نظرسنجی (3 آبان 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش ارسال و گزارشگيری از انجام تکاليف توسط معلمان و مسول اداری مدرسه (2 آبان 1388)
اتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش ورود و گزارشگيری از غيبتها و تاخيرها (30 مهر 1388)
ارتقای بخش ارسال پيامک

امکان ارسال کد و رمز دانش آموزان و اوليا به صورت پيامک (22 مهر 1388)
اتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکان ارسال تبريک تولد به تلفن همراه و همچنين به صورت پيام در پروفايل (7 مهر 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکان ارسال دوباره پيامکهايی که به دست کاربر نرسيده است. (28 شهريور 1388)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امکان ارسال پيامکهای متفاوت به دانش آموزان و کادر مدرسه در يک ليست(16 شهريور 1388)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش کتابخانه به سايت مقاطع (12 شهريور 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش ارسال پيامک به اعضای کادر آموزشی و اداری و انجمن اوليامربيان (7 شهريور 1388)
ارتقای محصول رايا مدرسه

اضافه شدن بخش ارسال پيامک (1 شهريور 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن تنظيمات بيشتر سايت مدارس و گروهها (21 مرداد 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

تغييرات در بخش مديريت سايتهای گروههای آموزشی-پژوهشی در جهت بهينه سازی بخش مديريت (6 مرداد 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

افزودن بخش ويرايش امکانات يک کلاس به صورت دسته جمعی (27 تير 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن موضوعات آدرس پست الکترونيک پدر و مادر دانش آموزان در رکوردهای دانش آموزان (25 تير 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش نظرسنجی (16 تير 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکان ارسال پيام به تمامی رکوردهای پيش ثبت نام (10 تير 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکان چاپ ليست کلاسبندی (9 تيرماه 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

امکان نمايش زير منوهای معرفی اعضای انجمن اوليا و اخبار انجمن اوليا مربيان در سايت مدارس (7 تير 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن امکان نمايش منوهای ساختار سازمانی و امکانات در سايت مجموعه ها (7 تير 1388)
طراحی قالب انتخابات

طراحی قالب جدید انتخابات (15 خرداد 1388)
طراحی قالب جديد گل 4

طراحی قالب جديد گل 4 در دو نسخه فارسی و انگليسی (12 خرداد 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن فيلدها و امکاناتی به بخش کتابخانه رايامدرسه (1 خرداد 1388)
قالب جديد سايت

طراحی قالب قاب عکس (23 ارديبهشت 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن نمودار جامع درسها در کارنامه های جامع کلاسی و پايه (20 ارديبهشت 1388)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن بخش پيگيری نتيجه پيش ثبت نام (4 ارديبهشت 1388)
قالب جديد سايت

طراحی قالب حديد عيد نوروز
ارتقای محصول رايامدرسه

گنجاندن تکنولوژی آژاکس در محصول رايامدرسه (22 اسفند 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه کردن امکاناتی به بخش کارنامه های سمت کاربر (13 اسفند 1387)
ارتقای محصول رايامدرسه

اضافه شدن فيلدهای فرم پيش ثبت نام (1 اسفند 1387)