اخبار


طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد درس فيزيك (يازدهم ارديبشهت 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد روز معلم (يازدهم ارديبشهت 1395)
دفع حملات سايبري به سرورها

دفع حملات به سرورهاي محصول رايامدرسه (سي و يكم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش دريافت گزارشات مربوط به پيش ثبت نام (بيست و هشتم فروردين 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد كودكانه جزيره گنج (بيست و ششم فروردين 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد درس شيمي (بيست و يكم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش بهتر سايت روي تبلت (شانزدهم فروردين 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش بهتر سايت روي گوشيهاي تلفن همراه (پانزدهم فروردين 1395)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد روز مادر (يازدهم فروردين 1395)
به روز رساني مستندات

به روز رساني نسخه راهنماي مديريت گروههاي آموزشي و معلمان (بيست و ششم اسفند 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش پيش ثبت نام (بيست و ششم اسفند 1394)
به روز رساني مستندات

به روز رساني نسخه راهنماي مديريت سايت (بيست و چهارم اسفند 1394)
ارتقاي محسول رايامدرسه

ارتثاي بخش اطلاع رساني سمت مديريت در رابطه با پيامها و پيامكهاي جديد (يازدهم اسفند 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن امكانات به بخش دريافت نمرات خوانا (نهم اسفند 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن امكانات به بخش دريافت نمرات آزمونيار (هشتم اسفند 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان ايجاد آزمون آنلاين توسط كادر آموزشي (سوم اسفند 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغيير ساختار بخش مديريت رايامدرسه (يكم اسفند 1394)
تغيير كد درسها

تغيير كد درسهاي مقطع متوسطه (بيستم ديماه 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان اتصال مستقيم به صفحه ورود كاربران (پنجم مهرماه 1394)
ارتقاي سخت افزار سرور ايميل

ارتقاي سخت افزار سرور ايميل (سي ام مرداد 1394)
طراحي قالب جديد سايت

قالب هاي جديد كلاسيك (25 lمرداد 1394)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي برنامه رايامدرسه و بازنويسي دوباره محصول (ششم مرداد 1394)
طراحي قالب جديد سايت

قالب جديد متناسب با نوروز و ايام فاطيمه (بيست و هشتم اسفند 93)
ارتقاي محصول رايامدرسه

قالب جديد كارت دانش آموزي (18 بهمن 1393)
ارتقاي محصول رايامدرسه

طراحي قالبهاي جديد كارت (چهاردهم بهمن 1393)
ارتقاي محصول رايامدرسه

طراحي قالبهاي جديد كارنامه ها (دوم بهمن 1392)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش آزمون آنلاين (نوزدهم آذر 1393)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد سايت (دوازدهم آبان 1393)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد سايت (هفتم آبان 1393)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد سايت (18 مهر 1393)